Opći uvjeti i ugovaranje turističkog putovanja u paket aranžmanu

Općim uvjetima pružanja usluga turističkog putovanja u paket aranžmanu utvrđuju se međusobni odnosi, prava i obveze između turističke agencije G.D.GUIDE d.o.o. za online prodaju turističkih usluga, iz Rijeke, Korzo 8, OIB: 12786117750 (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika temeljem sklopljenog Ugovora o putovanju u paket aranžmanu (u daljnjem tekstu Putnik) ili ugovaratelja putovanja u ime putnika (u daljnjem tekstu Kupac ili Putnik).

Prijava za rezervaciju ili upit. Neovisno o tome radi li se o raspisanom paket aranžmanu ili o naručenom paket aranžmanu, putnik svoju prijavu ili upit može poslati Agenciji putem obrasca na mrežnim stranicama, elektronskom poštom ili drugim pisanim putem. Prilikom prijave putnik je dužan dati istinite podatke.

 

Predugovorne informacije. Agencija će pružiti putniku odgovarajuće predugovorne informacije: glavna obilježja putovanja koja su uključena u paket aranžman (odredište, plan putovanja, razdoblja boravka, broj noćenja, podatke o prijevozu, lokaciju i karakteristike smještaja, plan prehrane, podatke o izletima i posjetima, jezik na kojem će biti pružene usluge, prikladnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću), tvrtku i adresu organizatora (ako agencija nastupa u ulozi trgovca) uz podatke o telefonskom broju i adresi e-pošte, cijenu paket aranžmana uključujući poreze, informacije o dodatnim naknadama, pristojbama i ostalim troškovima, način plaćanja, najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket – aranžmana, opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama te o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje, informaciju da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku uz plaćanje primjerene naknade, paket putnog osiguranja. Predugovorne informacije čine sastavni dio Ugovora o putovanju u paket aranžmanu. Svaku promjenu predugovornih informacija, agencija će dostaviti putniku na jasan i razumljiv način.

 

Rezervacije, sklapanje ugovora i uplate.  Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima o putovanju u paket aranžmanu i sklapa se Ugovor o putovanju u paket aranžmanu. Rezervacija se smatra valjanom tek uplatom od strane kupca, ako nije drugačije utvrđeno Ugovorom. Svaka druga vrsta potvrde rezervacije ne smatra se valjanom. Ako Ugovorom nije utvrđeno drugačije, za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti 30% ukupne cijene aranžmana, dok se ostatak iznosa uplaćuje najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge. Ukoliko do datuma početka korištenja usluge ima 21 dan ili manje dana, kupac je obvezan uplatiti 100% cijene aranžmana. Plaćanje je moguće izvršiti na račun Agencije, kreditnom karticom ili na drugi način utvrđen Ugovorom. Ukoliko kupac ne ispuni svoju obvezu navedenu u Ugovoru ili Općim uvjetima, ako nije sklopljen Ugovor, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

 

Poslovni partneri agencije – krajnji pružatelja usluga. Ponuđeni smještajni i drugi ugostiteljski objekti, prijevozna sredstva i drugi krajnji pružatelji usluga opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležne turističke organizacije u trenutku objave programa ili informacije. Standardi navedenih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na drugim mjestima ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na mrežnim stranicama Agencije ili na nekom drugom mediju ili tiskanom materijalu Agencije. Ako između Agencije i putnika nije izričito ugovoren smještaj posebnih odlika u određenom objektu, putnik pristaje na bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu unutar objekta. Agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev, ali ne jamči ispunjenje takvog zahtjeva.

 

Cijena paket-aranžmana. Cijena aranžmana odnosi se na sve usluge koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana, uključujući i porez, naknade, pristojbe i ostale troškove. Cijena aranžmana ne odnosi se na posebne usluge koje nisu obuhvaćene sadržajem aranžmana i koje putnik posebno ugovara, odnosno plaća kao odvojenu uslugu. Neke posebne usluge se mogu zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge i ulaze u konačni obračun. Fakultativne usluge su usluge koje pruža Agencija, a nisu obuhvaćene ponudom u paket aranžmanu. Cijene navedene u ponudi Agencije temeljene su na osnovi ugovora i poslovnih odnosa s partnerima krajnjim pružateljima usluga i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na nekom drugom mjestu ili na licu mjesta te Agencija neće snositi trošak eventualne razlike u cijeni, kao niti uvažiti prigovor temeljen na toj razlici. Agencija može predvidjeti da kupac određene usluge koje će se koristiti plaća na licu mjesta. Za usluge ugovorene na licu mjesta, kupac podnosi prigovor izravno i isključivo izvršitelju usluge. Cijena aranžmana izražena je u hrvatskim kunama ukoliko je kupac domaća fizička ili pravna osoba.

 

Izmjena cijene i ostalih uvjeta od strane organizatora. Agencija može povećati ugovorenu cijenu prije početka paket-aranžmana do 8 % ugovorene ukupne cijene paket aranžmana ako je povećanje cijene izravna posljedica povećanja cijene prijevoza putnika, visine poreza ili naknada (turistički porezi, pristojbe i naknade) i deviznih tečajeva relevantnih za paket-aranžman. Agencija zadržava pravo promjene termina polaska ili povratka radi izmjena reda letenja ili nastupa nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja (promjena reda letenja, sigurnosna situacija u odredištu, vremenske prilike, prema važećim propisima u međunarodnom zrakoplovnom prometu. Prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket aranžmanu na drugu osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor, osim kad se radi o zrakoplovnoj karti koja se ne može prenijeti na drugu osobu prema propisima koje zadaju zrakoplovne kompanije i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IATA). U tom slučaju agencija može ponuditi novu rezervaciju zrakoplovne karte, ovisno o raspoloživosti, a cijena novonastale rezervacije može se razlikovati od prvobitne. Sve razlike, naknade, pristojbe i ostale troškove proizašle iz prijenosa ugovora o putovanju, snose solidarno prenositelj i primatelj.

 

Izvanredne okolnosti.  Agencija se obvezuje osigurati putniku usluge utvrđene Ugovorom, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, teroristički činovi, elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, intervencije nadležnih vlasti i slično). Agencija može predložiti alternativnu ponudu ili otkazati zakupljene kapacitete djelomično ili u potpunosti ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile za vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom Agenciji da ne organizira predmetni paket-aranžman. Ukoliko putnik uplati rezervaciju koju Agencija ne može ispuniti i Agencija je u mogućnosti ponuditi alternativno rješenje, promjena se može obaviti isključivo uz odobrenje putnika. Ponuđena alternativna opcija mora biti iste ili više kvalitete.

 

Raskid ugovora od strane organizatora. Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu i vratiti sva primljena plaćanja bez naknade štete putniku ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od navedenog broja u ugovoru najkasnije:

  • 20 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju duže od 6 dana
  • 7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana
  • 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana

Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu i vratiti sva primljena plaćanja bez naknade štete putniku ako nastanu izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Agencija je obvezna vratiti u tom slučaju primljene uplate najkasnije 14 dana od raskida ugovora.

Pravo putnika na raskid ugovora. Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka putovanja u paket aranžmanu pisanim putem. U tom slučaju organizator može zahtijevati plaćanje naknade za raskid ugovora.

 

U slučaju odustajanja putnika, Agencija ima pravo zadržati uplaćeni iznos za paket aranžman za sve troškove koje je unaprijed snosila, kao što su: troškovi prijevoza (avionske, autobusne, brodske i dr. karte), rezervacije hotela i drugih stvarno nastalih troškova, te postotak od razlike ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova, za sva odustajanja od trenutka sklapanja Ugovora i/ili prve uplate koju izvrši Putnik. Ugovorom o organiziranju paket aranžmana će se utvrditi visina razlike s obzirom na broj dana do početka putovanja. Sva odustajanja se moraju prijaviti pisanim putem: putem pošte ili elektronskim putem. Ukoliko 21 dan prije polaska na put Putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Agencija će smatrati da je Putnik odustao od rezervacije te u cijelosti zadržati uplaćeni iznos rezervacije.

 

 

Putno osiguranje. Agencija je dužna ponuditi kupcu osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. Potpisom ugovora kupac potvrđuje da mu je ponuđen paket osiguranja te ga može kupiti u Agenciji ili odbiti pisanim putem.

 

Osiguranje za slučaj otkaza putovanja. Agencija ima obvezu (u sklopu paketa putnog osiguranja) ponuditi putniku policu osiguranja od otkaza putovanja. Ukoliko ne želi, putnik ne mora kupiti navedenu policu, ali o tome mora obavijestiti agenciju pisanim putem. Osiguranje od otkaza moguće je uplatiti isključivo istodobno s prvom uplatom, ne i naknadno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slučaju bolesti i smrtnog slučaja užeg člana obitelji i vojnog poziva, uz valjanu potvrdu. Uplatom police osiguranja putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja posjeduje, a agencija se obvezuje putniku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje potraživanja. Uvjeti u polici osiguranja detaljno su navedeni u polici osiguranja i obveza je putnika detaljno ih proučiti.

 

Putna dokumentacija i obveza poštivanja propisa. Agencija se obvezuje putniku pružiti sve informacije o potrebnim dokumentima za putovanje u inozemstvo, a putnik mora imati važeće putne dokumente te ih je dužan dostaviti agenciji u rokovima naznačenim u Ugovoru o putovanju u paket aranžmanu. Agencija ne jamči ishođenje vize za ulazak u odredište. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise odredišta. Ukoliko putnik izgubi dokumente u razdoblju nakon potpisivanja Ugovora o paket aranžmanu ili za vrijeme trajanja putovanja, dužan je snositi sve troškove proizašle iz takvog događaja. Putnik je dužan ispuniti sve uvjete predviđene viznim, carinskim, graničnim, zdravstvenim i drugim propisima. Putnik je dužan pridržavati se kućnoga reda u objektima u kojima boravi te surađivati s davateljima usluga i predstavnikom organizatora ili voditeljem putovanja u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik u cijelosti odgovara za nastalu štetu. Agencija preporuča svakom putniku da se osobno dodatno informira na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih poslova te prati popis država umjerenog ili visokog rizika. Nevaljane putne isprave ili neodobrena viza koje za posljedicu imaju nemogućnost putovanja, odgovornost su putnika i primjenjuje se ugovorena ljestvica otkaza putovanja.

 

Zdravstveni propisi. Putovanja u neke zemlje nalažu obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Agencija je dužna putnika obavijestiti o takvoj obvezi, a putnik je dužan posjedovati valjane dokumente i potvrde o cijepljenju.

 

Prtljaga. Cijenu i uvjete prijevoza prtljage zrakoplovom određuje zrakoplovni prijevoznik, a agencija je obvezna o detaljima i uvjetima obavijestiti putnika.

 

Odgovornost za pogreške pri rezerviranju. Agencija je odgovorna za sve pogreške do kojih je došlo zbog tehničkih kvarova na sustavu rezervacija koje se mogu njemu pripisati, dok je putnik odgovoran za sve pogreške koje se mogu pripisati putniku (npr. neispravno ime i prezime ili neki drugi podatak). Agencija ne odgovara za pogreške pri rezerviranju koje su proizašle iz izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene količine ili težine, sukladno pravilima i tarifi prijevoznika. Putnik se obvezuje pravodobno obavijestiti Agenciju o vrsti i količini prtljage, osobito ako se radi o prtljazi veličine izvan standarda ili o prijevozu životinja. Agencija će učiniti sve što je potrebno za ispunjenje takvih zahtjeva, ali ne jamči za ishod. Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi i svojim osobnim stvarima i vrijednostima tijekom trajanja putovanja. U slučaju gubitka prtljage, uputno je da se putnik obrati prijevozniku ili hotelu, odnosno pružatelju usluge. U zrakoplovnom prijevozu za gubitak prtljage odgovara isključivo zrakoplovni prijevoznik, sukladno međunarodnim propisima koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu, putnik ispunjava obrazac zrakoplovnog prijevoznika te jedan primjerak zadržava za sebe.

 

Ispravljanje nesukladnosti u izvršenju paket aranžmana. Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu odgovoran je organizator. Putnik je dužan bez odgađanja obavijestiti organizatora ako bilo koja od usluga nije izvršena u skladu s Ugovorom. Organizator je dužan ispraviti takvu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje prouzročilo nerazmjerne troškove. Ako organizator ne ispravi nesukladnost, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete. Putnik ima pravo na naknadu štete (neovisno o sniženju cijene), osim ako organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku ili da se nesukladnost može pripisati trećoj osobi i da je nepredvidiva i neizbježna ili da je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Pravovaljana je odredba Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojom se unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničava opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge ili ograničavaju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to.

 

Rješavanje prigovora. Ukoliko putnik želi uložiti prigovor na izvršenje usluge, u interesu je putnika da to odmah učini kod krajnjeg pružatelja usluga kako bi se pristupilo uklanjanju pogreške ili poboljšanju usluge. Ukoliko ni tada ne dođe do poboljšanja, odnosno do izvršenja usluge koja je ugovorena, putnik može uložiti pisani prigovor Agenciji u roku od 8 dana nakon završetka putovanja, odnosno nakon završetka zadnje ugovorene usluge iz paket aranžmana. Prigovor se može uložiti samo pisanim putem (elektroničkom poštom, poštom ili osobnom dostavom). Uputno je da putnik prilikom prigovora priloži i sve moguće dokaze o pokušaju rješavanja problema s krajnjim pružateljem usluga. Agencija je dužna u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Ukoliko agencija nastupa kao prodavatelj, dužna je bez odgađanja prigovor proslijediti organizatoru.

 

Osiguranje od odgovornosti za štetu. Agencija je obvezna najkasnije do 14 dana prije polaska putnika na paket-aranžman putovanje sklopiti Ugovor o osiguranju s osiguravateljem po svom izboru, te osigurati se za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. Potpisom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem i mogućnosti ostvarivanja prava na naknadu štete.

 

Osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti. Agencija je za sve paket-aranžmane obvezna najkasnije do 14 dana prije polaska putnika na paket-aranžman putovanje osigurati jamčevinu za slučaj nesolventnosti, radi povrata putniku novčanih sredstava plaćenih od strane ili u ime putnika u vezi s Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu za ugovorene usluge čije izvršenje je izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja organizatora.

 

Zaštita osobnih podataka. Pristup i distribucija osobnih podataka mogu biti nužno potrebni za izvršenje usluga. Agencija se obvezuje da će postupati po načelu povjerljivosti i cjelovitosti podataka u svrhu osiguranja obrade osobnih podataka sukladno izvršenju Ugovora i zaštite osobnih podataka prilikom obrade i kretanja osobnih podataka. Agencija će postupati na siguran način u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka te se ovezuje da će postupati zakonito za slučaj zlouporabe podataka uz jasan okvir odgovornosti i nadzora nad postupcima prikupljanja, pohrane, obrade i eventualnog daljnjeg prijenosa podataka. Osobne podatke stečene kroz provedbu Ugovora Agencija će koristiti pažljivo, držati se primjenjivih pravila i takve će podatke koristiti samo u svrhu izvršenja obveza. Agencija se obvezuje da će čuvati podatke koji se prema Ugovoru sklopljenom s fizičkom ili pravnom osobom smatraju tajnom te da ih neće otkrivati neovlaštenim osobama. Agencija se obvezuje da će poduzeti sve potrebne i moguće mjere kako bi osigurala zaštitu povjerljivih podataka, odnosno kako isti ne bi postali poznati neovlaštenim osobama. Obveza čuvanja tajnosti povjerljivih podataka ostat će na snazi trajno, dakle i nakon prestanka poslovne suradnje ili nakon realizacije svih usluga iz Ugovora.

 

Završne odredbe.  Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio ugovora kojeg putnik sklapa s Agencijom ili općeg sporazuma za organizaciju poslovnih putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

American Express  Diners Club International  Visa  MasterCard  Maestro  DinaCard  Discover
MasterCard® SecureCode™  Verified By Visa  Corvuspay.hr
© Generel Destination Guide - Cruise & Travel - All rights reserved.